Pohodlně se usaďte

a nahlédněte do historie Blešna

      Dovolte přivítat Vás na neoficiálních webových stránkách obce Blešno.

Budu rád, když mně pomůžete je spolutvořit svými názory a nápady. Budu zde uveřejňovat, podle vašich přání, veškeré společenské a sportovní aktivity v obci a blízkém okolí. Děkuji za případnou budoucí spolupráci. Administrátor mail naseblesno(at)seznam.cz

Místopis

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Místopis podle L.Domečka a F.L.Sál

Blešno leží .7 .. 8 km vých. od Hradce Král., 240 m n. In., po obou stranách státní silnice, dříve staré cesty, která vede z Hradce Králové k Třebechovicům. K Blešnu náležejí též dva strážní domky pří dráze.

K severu nad ním táhne se návrší k Libranticům s pěti lesíky. K jihu prostírají se rozsáhlá luka po obou březích Orlice. jež tu tvoří několik ramen. Když se Orlice z břehů vyleje, bývají luka ta zaplavena. Po dřevěné lávce přes Orlici vede pěšina, jež za ni se dělí k Bělči a k Svinarům.

Půda má spodinu písčitou, propustnou. Za železniční tratí je pod ornicí asi 1/2 m jílu, pod nimž nalézá se slin. - Daří se tu hlavně bramborům a žitu. - Katastrální obec Blešno. má výměry 411.81 ha, z ní připadá 253.45 ha na ornou půdu, 60.51 ha na louky, 32.66 ha na pastviny, 3;87 ha na ovocné a ozdobné zahrady, 26.34 ha na I"s:l', 5.92 ha na rybníky a bažiny a 29.03 ha na zastavenou a neplodnou půdu.

Význačnější jména polí jsou: Na dolinách,Na hřbitovech, Na Popelce, též Popelnice, Na hranicích. Na prostředkách, Na převrati. Na drahách, Na kopci, Na homoli. Na kopečkách, Na kamenici, Na hlíně, V ohradách. Na šandě, Na sadech. Na špici, Na výměnku,V nájemním, U lomenice, Na base . Jména luk: Na' drnačkách, Na dolejších honech, Za lávkami, Za mostkem, U .Jankova jezera. U dubiny, U březiny, V dubině. Na koutku. V zákoutí, Na bělidle, Ve společnici, Na maštalích, (kam prý za válek s Pruskem v 18. stoJ. zaháněn byl dobytek, neboť pro okolní bažiny nikdo cizí se tam neodvážil). U rybníčku, U jezera. Na ostrově. Ve stržích. Na mokerských stržích. V, staroříční bažině, V olšil1ách, Na Capinku, Filipka. Názvy lesů: Tanaborek, (na Hamplovce. Dehetník. Remízek, Na kopci, Dolina, Lomenice. Názvy cest: Draha, Zahradnická. Písková. Úvoz. Názvy kopců: Spálený. Malý, Stráň, Zelený, Dubový. Novotného. Názvy část! řeky Orlice: Koňský důl, Na staré řece, Na jesepě, U mostku, Na brodě. V berní rulli. z r. 1654 označeny jsou pozemky většinou podle položení u cesty, u silnilce. u vesnice, (zvané sídlem). u břehu. k hranici lesa, mezi lesy na kopci, při drahách. podle jmen majitelů a.p.. Z ostatních jmen uvádíme: Na dražkách" U starý cesty. Při starej pastvě. V rybníčkách., Vohrada. Na přívrati.

V katastru josefinském (z roku 1789) připomínají se trať Malosvinarská a v trati Dehetnické: les Dehetník, pozemky U hrušky. Pastviště nedílný (3 hospodářů). Stráň břílový opuky. Úlehlina kopec. Cesta písková. V trati Písečné: Na drahách. Pod borkem, U kopce. V trati Přední předvratí: U starý řeky. V trati Na drahách: Vostrůvek (louka). V tratí Starořiční (druhá předvrať): Na ostrůvku. Vysoká luka, Na stupích, U staré řeky, Pod rybníčkem, Čápinka (louka). Pod statkem, Na dubině. V trati Koutské: V Jarhovskýho koutech.

Pošta. telegrafní a telefonní stanice a četnická stanice jsou v Třebechovicích. Za¬stávka železniční v místě.

Škola je v Nepasicích, fara římsko-katolická a evangelická českobratrská v Třebechovicích. Příslušníci čsl. církve mají farní radu starších v Hradci Králové. Zdravotní obvod třebechovický.

V Blešně obyvatelsvo převážně živí se rolnictvím. Hostince jsou tu tři. R. 1921 V. Mokerský ml. postavil v Blešně cementárnu.

Spolky: Spořitelní a záložní spolek pro B1ešno a okolí, Sbor dobrovolných hasičů. Čtenářsko-hospodářská beseda. Místní odbočka Hospodářského sdružení českých křesťanských zemědělců a Skupina Sdruženi mládeže křesfaÍ1skosociální. Organisace strany republikánské a lidové.

V Blešně u statku Hodycova č. p. 53 zjištěna byla kolová stavba z přechodu doby kamenné do bronzové (z doby t. zv. zvoncových pohárů). jak svědčí pří kopání příkopu u statku toho nalezená měděná sekyrka. R. 1921 vykopáno bylo při cestě vedoucí od zastávky do vsi na obecním poli 7 koster skrčku bez milodarů, jež pocházejí ze starší doby bronzové nebo.z počátku mladší doby bronzové. Též prý nalezeny byly kostra skrčka u Hodyců (č. p.53) a jiná u Bartošova srůbku (č. n. 41), odkud je bronz. jehlice s kulovitou hlavicí ve škole nepasické.U Čechů (č. p. 60.) byla mohyla z níž prý vykopány byly kostí a kamenné věci. V I. 1906-7, 1911 a 1924 prokopány byly popelnicové hroby lužické na poli Jana Hrnčíře (č. kat. 491.) a poli V. Horáka (č. kat. 504), zvaném Na zadních pískách. V nich byt v nádoby a zlomky dvou jehlic, knoflík a dva náramky, které. zhotoveny jsou z bronzu. Sídelní jáma z doby hradištní prokopána byla r. 1903 na poli pana Hrnčíře při samém statku jeho. č. P. 37. Nalezeny v ní byly střevy, železný nůž a přeska. V B. nalezeny byly dále dvě kamenné sekyrky, z nichž jedna uložena je v nepasické škole a druhá vykopaná u statku Jiroutova je majetkem Jar . .Janka, hostinského v Nepasicich. Dále nalezeny byly ,na návsi u srůbku č.p. 41 bronzová esovitá stříbrnou mázdrou potažená náušnice. nyní ve škole nepasické, a T. 1922 mosazná .jehlice se srdcovitou hlavicí na Jankově kopci.

Ve východní části vesnice stojí kamenný kříž, postavený Janem a Annou Blažinovmi r. 1858, a u silnice za kovárnou kaplička. zbudovaná nákladem V. a M. Bartošovými z B. Uprostřed vsi je pomnik postavený obcí a z různých příspěvků padlým vojínům z B. r. 1923. Zhotoven byl sochařem V. Škodou v Hradel Králové. V Blešně býval mlýn mezi lávkou přes Orlici a mostem v Podhůří. Zbytky jezu jsou patrny v Orlici pod statkem .1. Brandejsa č. P. 6.

Jméno vsi Blešna nelze odvozovati od zakladatele Blecha, ježto místní jména s koncovkou n o dvozena jsou od povahy půdy (na př. Chvojno, Březno. Rokytno.) Podkladem mu asi bylo jméno nějaké rostliny. dnes zapomenuté, která se snad zvala blešník.. Pro toho, kdo založil ves B.. rozhodnou 'byla poloha při Orlici a při staré cestě. jež z Hradce Králové vedla k Třebechovicům a po níž chodívalo se v době bronzové, ne-li již v mladší době kamenné.

Ve 14. a 15. století Blešno náleželo k panstvi třebechovickému Od dcery majitele panství tohoto panoše Přibíka Kroměšína z Březovic .Johanky z Březovic koupily r. 1496 Třebechovice s Blešnem a ještě 11 vesnicemi Mikuláš ml. Trčka z Lípy, Dán na Opočně, za 5000 kop. gr. čes. R. bylo připojeno k panství opočenskému a při něm zůstalo až do roku 1849. kdy stalo se obci samostatnou.1) Dle urbáře panství opočenského z r .. 1595 bylo v B. 18 osedlých, 15 sedláků, mezi nimiž uvádí se i Václav mlynář z Nepasic, a tři zahradníci. Rolí všech bylo 14 lánů a 41/2 prutů. Úroků svatojirského platilo se 7 kop 15 gr, 5 denárů a svatohavelského tolikéž, za 19 slepic úročních 19 gr., peněz po slepicích 3 den. a za 5 kop 15 vajec 15 gr., za roboty ženné spolu s Nepasicemi 4 kopy 25 gr. 3den. a za robotu fůrní ke mlýnu nebasickému 1 kopu 6 gr". 2Xdelf. K B. u Nepasic náležel kus řeky od stavu nad mlýnem nebasickým až k Hoře svinarské. Z obou břehů Orlice rybáři byli povinni platili úrok 3 kopy gr. Lapeného lososa a ze zabitého bobra stroj, nohy a ocas byli povinní odvést na zámek opočenský. Za lososa platilo se jim 15 gr. a za bobra tolikéž. V B. byly dva rybníčky nade vsí. Tehda a ještě do r. 1~H9 B. s Nepasicemi podléhalo správě společného rychtáře. Dle. tereziánského katastru bylo v B. 27 čísel. 10 sedláků a 17 chalupníků. polí orných 436 korců 'j, věrtele. ladem ležících 13 korců 3 věrtele, pustých a porostlin 14 k. 2'[, v. V r. 1770 byl v B. 51 dům, r. 1782 31 rodina a 174 duše. Téhož r. od víry katolické odpadlo 36 osob a přestoupilo k církvím evangelickým. V r. 1784 připadli evangelíci reformovaní ke sboru v Klášteře. R 1785 byly v B. 53 domy, 392 jitra a 304 čtu. sáhy volí a 125 i. 1165 čtv. s. luk a 29 i. UH čtv. s. lesů. V r. 1808 žilo v B. 85 evangelíků a r. 1826 99. a r. 1824 otevřena byla v Nepasicích jednotřídní filiální škola a B. bylo k ním přiškoleno. Před tím učilo se v B. \' Č. P. 41, 40. 38, 20, 52 a 49. R. 1831 byly ,. B. 63 domy, 6 sedláku, 28 zahradníků a ostatní byli chalupníci. R. 1833 byly v B. 64 domy. 362 obyvatelé. mezi nimi 20 evangelíku. V I. 1836-1842 stavěna byla státní silnice z Hradce Králové do Jablonného, která B-m. probíhá. R. 1843 bylo v B. 66 domů a 471 obyvatel. R. 1849 stalo se B. samostatnou obcí politickou. R. 1857 mělo B. 65 domů a 424 obyv., r. 1869 66 domů a 437 obyvatelů, mezi nimi 332 katolíků a 105 evangelíků. Od r. 1871 reformovaní evangelíci oddělili se od sboru v Klášteře ke sboru v Třebechovicích. R. 1874 dostavena byla dráha z Hradce Král. přes n. do Mezilesí. R. 1880 by) v B. 71 dům, ~28 obyv., r. 1890 75 domů a 426 obyvatel r. 1900 64 d., 368 obYV., r. 1910 68 domů., 357 obyvatelů.

Světové války zúčastnilo se z B. 68 mužů, z nichž 10 zemřelo. zvonek na zvoničce byl tehdá zrekvirován. R. 1921 otevřena byla železniční zastávka. Téhož roku bylo v 13. 67 domů, 353 obyv., 351 čes., 244 katolíci, 102 českobratrští evangelíci a 7 příslušníků církve československé. Když někteří občane v B. přestoupili k československé církvi. nebylo povoleno, aby při úmrtí některého z nich zvonilo se zvonkem na kapličce, proto r. 1922 koupila obec nový zvonek pro zvoničku. V r. 1925 byl v B. jeden kovář, truhlář. krejčí a obuvník. Též je tu několik zedníků. Při volbě do poslanecké sněmovny a senátu r. 1925 nejvíce hlasů dostala strana republikánská (81, (9), lidová (51. 48) a sociálně-demokratická (30, 27).

Z n a k býval na pečeti vsi B. veslující rybář na loďce a se sítí na její přídi.